00 ปฏิทินปฏิบัติงานและกิจกรรมปีการศึกษา 2559

table3

มัธยมศึกษาปีที่ 1 1259

มัธยมศึกษาปีที่ 2 2.2.59

มัธยมศึกษาปีที่ 3 3.2.59

มัธยมศึกษาปีที่ 4 4.2.59

มัธยมศึกษาปีที่ 5 5.2.59

มัธยมศึกษาปีที่ 6 6.2.59

 

 

table4

กิจกรรมฟุตซอลต้านยาเสพติด  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  จิตอาสา
ผ้าป่าการศึกษา  

1111

ms7

โรงเรียนมักกะสันพิทยา และโรงเรียนศรีอยุธยาฯ โรงเรียนคู่พัฒนาได้นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมธรรม  จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม  2559  ณ  วัดสวนแก้ว  จังหวัดนนทบุรี  กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

n23

การประชุมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู๋ศตวรรษที่ 21

n21

Onet592

n24

17AU

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนมักกะสันพิทยา  ได้จัดงานนิทรรศการ “มักกะสันนิทรรศ 58 สู่ประชาคมอาเซียน”   โดยได้รับเกียรติจาก  นายธีรทัศน์  โชติรัตน์   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางผุสดีี    วงค์คำแหง   และ ดร.สมศักดิ์  สายหยุด   ประธานกรรมการสถานศึกษา   โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

ms4

23003

dong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวดวงฤดี  อุปรา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

    1811581

 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น  ม.4 –ม.6
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมโรงเรียน