หน้าแรก • มักกะสัน รายสัปดาห์ (19 - 22 ตุลาคม 2563)

  ส่ง 21 ต.ค. 2563 21:59 โดย admin makkasan
 • กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 20 ตุลาคม 2563

                      กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี คือ กระบวนการพัฒนาเยาวชนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

                          -   ให้มีนิสัยในการสังเกต จดจำ เชื่อฟัง และพึ่งตนเอง

                          -    ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

                          -    ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์

                          -    ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนการทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม

                          -    ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

                      ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่ในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมและต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด โรงเรียนมักกะสันพิทยา จึงจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นกิจกรรมตามหลักสูตรลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

  ส่ง 20 ต.ค. 2563 02:54 โดย admin makkasan
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 108 รายการ ดูเพิ่มเติม »

>>> เอกสารเผยแพร่

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ

>>> Facebook : โรงเรียนมักกะสันพิทยา