pp59

 

กิจกรรมฟุตซอลต้านยาเสพติด  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  จิตอาสา
ผ้าป่าการศึกษา  

 

1111

ด้วยโรงเรียนมักกะสันพิทยา ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองเครือข่าย ชมรมศิษย์เก่า มีกำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงหอประชุมและพัฒนาอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน จัดซื้อจัดหาและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรีวงโยธวาทิตและดนตรีไทย ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรทางวิชาการ จัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และปรับปรุงระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียน

โรงเรียนจึงขอกราบเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือ และผู้มีจิตศัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 ผ่านทางคณะกรรมการหรือผ่านบัญชี เงินฝากเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาถนนเพชรบุรี ชื่อบัญชี “ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนมักกะสันพิทยา” เลขที่ 0 5037062275  0  ด้วยอานิสงส์แห่งการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ

กำหนดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

เวลา 08.30 น   ตั้งองค์ผ้าป่า ณ หอประชุม โรงเรียนมักกะสันพิทยา

เวลา 10.00 น แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ หอประชุม โรงเรียนมักกะสันพิทยา

เวลา 10.09 น พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพุทธมนต์

เวลา 10.49 น. ถวายองค์ผ้าป่า และพิธีทอดผ้าป่า

เวลา 11.00 น ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. เสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหาร

ms7

โรงเรียนมักกะสันพิทยา และโรงเรียนศรีอยุธยาฯ โรงเรียนคู่พัฒนาได้นำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมธรรม  จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม  2559  ณ  วัดสวนแก้ว  จังหวัดนนทบุรี  กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

n23

การประชุมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรสู๋ศตวรรษที่ 21

n21

Onet592

n24

17AU

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนมักกะสันพิทยา  ได้จัดงานนิทรรศการ “มักกะสันนิทรรศ 58 สู่ประชาคมอาเซียน”   โดยได้รับเกียรติจาก  นายธีรทัศน์  โชติรัตน์   รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางผุสดีี    วงค์คำแหง   และ ดร.สมศักดิ์  สายหยุด   ประธานกรรมการสถานศึกษา   โดยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความรู้  และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน

ms4

23003

dong

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพ ระดับชั้น ม.4-ม.6
นางสาวดวงฤดี  อุปรา  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

    1811581

 

 รางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศ
 กิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนแก้ว  ระดับชั้น  ม.4 –ม.6
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมโรงเรียน