ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต ---- ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต ---- ความรู้ จริยธรรม นำชีวิต
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา โรงเรียนมักกะสันพิทยา วันที่ 1 กันยายน 2562

 

 

 

 

  

 

ตารางเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE...

มัธยมศึกษาปีที่  1     1.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 2    2.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 3    3.2.61

มัธยมศึกาษาปีที่4   4.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 5     5.2.61

มัธยมศึกษาปีที่ 6     6.2.61

ตารางสอนของคุณครู ภาคเรียนที่ 2/2561

UPDATE ...

กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   math2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์     science.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   Eng.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย  thai.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ  social.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  การงานอาชีพฯ  work.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้ พละศึกษาฯ   phy.2.61

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  art.2.61

กำหนดการปีการศึกษา 2561

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอบรั้วมักกะสันพิทยา

เรื่องน่ารู้

เรื่องทั่วไป

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวจากสภานักเรียน

กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อก้าวทันต่อทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 20

ณ ค่ายศึกษาเรียนรู้ลุงจวบ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561

Logbook Teacher

สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ   https://logbook-teacher.otepc.go.th/

 -หนังสือแจ้งเวียน คู่มือการประเมินและโปรแกรมการบันทึกการปฏิบัติงาน (Logbook Teacher)

 

 

 

เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน

ภาพกิจกรรม

no images were found

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

no images were found

ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Be the first to comment

Leave a Reply