การขอวุฒิการศึกษา

การขอรับวุฒิการศึกษา
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
******************************
>> เอกสารที่ต้องเตรียม
        1. ใบคำร้องขอรับวุฒิการศึกษา  
        2. ใบแจ้งความวุฒิการศึกษาสุญหาย
        3. รูปถ่าย  จำนวน  2  รูป   
            (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน - หากถ่ายใหม่ให้เป็นเสื้อเชิ๊ตสุภาพ สีขาว/ไม่มีหนวดเครา-เครื่องประดับ/ทรงผมเรียบร้อย)
            - กรณีจบการศึกษาปีการศึกษา 2547 หรือก่อนหน้านั้น  รูปถ่ายขนาด  2  นิ้ว
            - กรณีจบการศึกษาหลังจากปีการศึกษา 2547  รูปถ่ายขนาด  1.5  นิ้ว
        4. มีค่าธรรมเนียมการดำเนินการ 25 - 30 บาท

ส่งเอกสารทั้งหมด ณ กลุ่มบริหารวิชาการ ชั้น 1 อาคาร 4 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 
หมายเหตุ :     เวลาในการดำเนินการ อย่างน้อย 3 วันทำการ
                      สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มบริหารวิชาการ  โทร. 02-252 8642  ต่อ 402
Comments