นิทรรศการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนด้วย โปรแกรม GSP จัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ สื่อ และเกมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนมักกะสันนิทรรศ63
Comments