นิสิตฝึปประสบการณ์วิชาชีพครู

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรสำนักงานนักพัฒนา
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้

>> นิสิตฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพครู
นิสิตฝึกประสงการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประธานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา


 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ


กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์


 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะComments