นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรสำนักงานนักพัฒนา
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้

>> นิสิตฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพครู
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประธานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย


Comments