นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

บุคลากร
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้บุคลากรสำนักงานนักพัฒนา
>> กลุ่มสาระการเรียนรู้

>> นิสิตฝึกประสบการณ์
      วิชาชีพครู
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประธานนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ


   กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา Comments