ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท21102  ภาษาไทย kgcq45h https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2Mjc4?cjc=kgcq45h
 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐานblutvrw  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjE0?cjc=blutvrw
ว21102  การออกแบบและเทคโนโลยี ckcdpb7 https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMjI3?cjc=ckcdpb7
 ส21103 สังคมศึกษา6ezc3dg  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTE3?cjc=6ezc3dg
 ส21104 ประวัติศาสตร์p2c6ebn  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjU2?cjc=p2c6ebn
พ21103  สุขศึกษา eqxmqj6 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODQz?cjc=eqxmqj6
 พ21104 พลศึกษาs3zcsid https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODUw?cjc=s3zcsid
 ศ21102 ศิลปะ 2 3ylv5gy https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NzYz?cjc=3ylv5gy
 ง23101 การงานอาชีพ zl4mzxa https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkyMDEy?cjc=zl4mzxa
 อ21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐานhlh36si https://classroom.google.com/c/MjQ4MjcyMDIxMTcx?cjc=hlh36si
 ค21202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ mx2b4kc https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjMw?cjc=mx2b4kc
 ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์ bfm7dvb https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk5MzU0NjE3?cjc=bfm7dvb
 ศ20213ศิลปะการแสดง 2ljzat6dhttps://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDk1?cjc=ljzat6d
 จ21202ภาษาจีนเบื้องต้น 2hyua44k https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzQw?cjc=hyua44k
 ท20208การพัฒนาทักษะการเขียน 3plagvf https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3ODIw?cjc=3plagvf

Comments