ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
 ท21102 ภาษาไทย kgcq45h https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2Mjc4?cjc=kgcq45h
 ค21102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน blutvrw https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjE0?cjc=blutvrw
ว21102  วิทยาศาสตร์ckcdpb7  https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMjI3?cjc=ckcdpb7
ส21103  สังคมศึกษา6ezc3dg  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTE3?cjc=6ezc3dg
 ส21104 ประวัติศาสตร์ p2c6ebn https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjU2?cjc=p2c6ebn
 พ21103 สุขศึกษาeqxmqj6  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODQz?cjc=eqxmqj6
พ21104  พลศึกษาs3zcsid  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODUw?cjc=s3zcsid
ศ21102  ศิลปะ 2 3ylv5gy https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NzYz?cjc=3ylv5gy
 ง23102 การงานอาชีพ zl4mzxa https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkyMDEy?cjc=zl4mzxa
 อ21102 ภาษาอังกฤษ hlh36si https://classroom.google.com/c/MjQ4MjcyMDIxMTcx?cjc=hlh36si
 ง20224 บริโภคศึกษา 2 jgu64kd https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTEx?cjc=jgu64kd
 ศ20213 ศิลปะการแสดง 2 ljzat6d https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDk1?cjc=ljzat6d
 ท20208 การพัฒนาทักษะการเขียน 3plagvf https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3ODIw?cjc=3plagvf
 อ21202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน osg2lgh https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTM2?cjc=osg2lgh
 จ21202 ภาษาจีนเบื้องต้น hyua44k https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzQw?cjc=hyua44k

Comments