ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
 ท22102ภาษาไทย  wp26rod https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzMx?cjc=wp26rod
 ค22102คณิตศาสตร์พื้นฐาน  qrn5bjr https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTQ3?cjc=qrn5bjr
ว22102  วิทยาศาสตร์พื้นฐานibvggc3  https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTQw?cjc=ibvggc3
ส22103 สังคมศึกษา kebjaqw  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNTY1?cjc=kebjaqw
 ส22104 ประวัติศาสตร์x7ggf5l  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTc2?cjc=x7ggf5l
ง22101 การงานอาชีพ jckbob  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTc0?cjc=jckdbob
 พ22104 พลศึกษา ofpnuk5 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0NzEy?cjc=ofpnuk5
 พ22103
สุขศึกษา  qvihdnz https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Njkw?cjc=qvihdnz
 ศ22102ศิลปะ4  cfkh3kx https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTI1?cjc=cfkh3kx
 อ22102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน demorok https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NDg0?cjc=demorok
 ส22223 ต้านทุจริตศึกษา2 mge3qnb https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNzE0?cjc=mge3qnb
 จ22202 ภาษาจีนเบื้องต้น o62zvff https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzU4?cjc=o62zvff
 อ22202ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  vn3ikub https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTQ1?cjc=vn3ikub
 อ22204 การสนทนาภาษาอังกฤษ pireusa https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5Njg1?cjc=pireusa
 I22202 การสื่อสารและนำเสนอIs2 p3lvqmj https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTM2?cjc=p3lvqmj

Comments