ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท23102  ภาษาไทยxxi5wiv  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3Nzgx?cjc=xxi5wiv
ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐานhwtkrc6  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyOTQxOTE4?cjc=hwtkrc6
ว23102  วิทยาศาสตร์no5em5v  https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTUx?cjc=no5em5v
ส23103  สังคมศึกษา7stscjv  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjQ0?cjc=7stscjv
ส23104 ประวัติศาตร์3l7aodj  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjc4?cjc=3l7aodj
พ23103  สุขศึกษา 2efpuxt https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODY2?cjc=2efpuxt
พ23104 พลศึกษาc2b57vv  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODgw?cjc=c2b57vv
ศ23102 ศิลปะ 6 ov5aa64 https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDYz?cjc=ov5aa64
ว23103 วิทยาการคำนวณ uwv2nxb https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNDU0?cjc=uwv2nxb
ว23104 การออกแบบและเทคโนโลยี j3mmfkq https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTAy?cjc=j3mmfkq
 อ23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7yaemhx https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NDk0?cjc=7yaemhx
 อ23204 การสนทนาภาษาอังกฤษ isnvue6 https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5Njkz?cjc=isnvue6
 พ20204 แบดมินตัน 33nsvz7 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0NzIy?cjc=33nsvz7
 ง20208 ช่องทางทำกิน 7qrtl6o https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkyMDAx?cjc=7qrtl6o
 ศ20229 โยธวาทิตเบื้องต้น mg7vc6f https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTE0?cjc=mg7vc6f
 จ23202 ภาษาจีนเบื้องต้น s3g6vg7 https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzY3?cjc=s3g6vg7
 อ23202 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน ne46e4j https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTU0?cjc=ne46e4j

Comments