ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท31102 ภาษาไทย 5ymiysw https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3Nzk3?cjc=5ymiysw
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  7dbh4zk https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjUy?cjc=7dbh4zk
ส31103  สังคมศึกษาt3a2vwy https://classroom.google.com/c/MjIwMjM1MDM4MDU3?cjc=t3a2vwy
พ31101  สุขศึกษาsxmbmzp  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzEyNjk0MTM5?cjc=sxmbmzp
ศ31102 ศิลปะ 8daq5uhg  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDEz?cjc=daq5uhq
ว30105 วิทยาการคำนวณ7n3j3dx  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTI0?cjc=7n3j3dx
ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี3fguj4r  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTM0?cjc=3fguj4r
อ31102ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  7xrhksc https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjAw?cjc=7xrhksc
อ31204ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน  g3cz3fk https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjA5?cjc=g3cz3fk
ส31221 ต้านทุจริตศึกษา 1 pfk3ajb https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjA5?cjc=pfk3ajb 
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์  q3gevau https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjY4?cjc=q3gevau
ว30202ฟิสิกส์ 2  wxb4xlb https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk4NzQxNTc4?cjc=wxb4xlb
ว30222 เคมี 2  3mozglc https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk5MzU0NjMx?cjc=3mozglc
ว30242 ชีววิทยา 2  2xlvdka https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk5MzU0NzE3?cjc=2xlvdka
จ31206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2  msfc3bj https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3Mzgy?cjc=msfc3bj

Comments