ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
 ท31102 ภาษาไทย 5ymiysw https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3Nzk3?cjc=5ymiysw
ค31102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน  7dbh4zk https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjUy?cjc=7dbh4zk
 ส31103 สังคมศึกษา t3a2vwy https://classroom.google.com/c/MjIwMjM1MDM4MDU3?cjc=t3a2vwy
 พ31103 สุขศึกษา sxmbmzp https://classroom.google.com/c/MjQ4MzEyNjk0MTM5?cjc=sxmbmzp
 ศ31102 ศิลปะ 8 daq5uhp https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDEz?cjc=daq5uhq
 ว30105 วิทยาการคำนวณ 7n3j3dx https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTI0?cjc=7n3j3dx
 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี 3fguj4r https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTM0?cjc=3fguj4r
 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7xrhksc https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjAw?cjc=7xrhksc
 ว30104 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 3uzxntu https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTEz?cjc=3uzxntu
 อ31204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน g3cz3fk https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjA5?cjc=g3cz3fk
 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด w6jlbun https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTgz?cjc=w6jlbun
 อ31206 การสนทนาภาษาอังกฤษ benwiyq https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NzAz?cjc=benwiyq
 ส31221 ต้านทุจริตศึกษา 1 pfk3ajb https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjA5?cjc=pfk3ajb
 ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ q3gevau https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjY4?cjc=q3gevau
 ศ30216 ศิลปะไทย 2 rbszjjn https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDM0?cjc=rbszjjn
 ว30298 การนำเสนอแบบสื่อประสม ot4iyjo https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTcw?cjc=ot4iyjo
 ท31202 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 2 ryhjxci https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzYz?cjc=ryhjxci
 จ31206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร2 msfc3bj https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3Mzgy?cjc=msfc3bj

Comments