ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
    
ค31102  คณิตศาสตร์พื้นฐานs2mjkba  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjUy?cjc=7dbh4zk
 ส31103 สังคมศึกษาt3a2vwy  https://classroom.google.com/c/MjIwMjM1MDM4MDU3?cjc=t3a2vwy
 พ31101 สุขศึกษาsxmbmzp  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzEyNjk0MTM5?cjc=sxmbmzp
ศ31102  ศิลปะ 8daq5uhq  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDEz?cjc=daq5uhq
ว30105  วิทยาการคำนวณ7n3j3dx  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTI0?cjc=7n3j3dx
 ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี3fguj4r  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTM0?cjc=3fguj4r
 อ31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 7xrhksc https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjAw?cjc=7xrhksc
 ว30104  วิทยาศตร์โลกและอวกาศ 3uzxntu https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTEz?cjc=3uzxntu
 พ30208 แฮนด์บอล bbp7r5f https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0ODkx?cjc=bbp7r5f
 พ30204 วอลเลย์บอล2 h74efh5 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0NzQw?cjc=h74efh5
 ส31221 ต้านทุจริตศึกษา1 pfk3ajb https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjA5?cjc=pfk3ajb
 ว30248 ชีววิทยาศาสตร์การกีฬา2 p3hyxax https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMDU1?cjc=p3hyxax
 ศ30216 ศิลปะไทย1 rbszjjn https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDM0?cjc=rbszjjn
 ว30298 การนำเสนอแบบสื่อประถม ot4iyjo https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTcw?cjc=ot4iyjo
 อ31202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด w6jlbun https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTgz?cjc=w6jlbun

Comments