ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท32102  ภาษาไทยczpv7ze  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2Mjg4?cjc=czpv7ze
ค32102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน fi2u2rs https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTc4?cjc=fi2u2rs
ส32103  สังคมศึกษาqma4msv  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTM3?cjc=qma4msv
 พ32102 พลศึกษาsgbtyrn  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0OTAx?cjc=sgbtyrn
 ศ32102 ศิลปะ 106it37dw  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTM2?cjc=6it37dw
 ส32104 ประวัติศาสตร์flm7bis  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjkx?cjc=flm7bis
อ32102  ภาษาอังกฤษพื้นฐานxchokwn  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjYz?cjc=xchokwn
 ว30103 ฟิสิกส์พื้นฐาน r6oajighttps://classroom.google.com/c/MjE5OTgwODAwMzYw?cjc=r6oajig

 ว30101 เคมีพื้นฐาน ln5g2zq https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk5MzU0NjQy?cjc=ln5g2zq
 ว30102 ชีววิทยาพื้นฐาน 4acjs6c https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMDE4?cjc=4acjs6c
 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ qkmspjr https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MTM5?cjc=qkmspjr
 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน udwj7sg https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjI1?cjc=udwj7sg
 I32202 การสื่อสารและนำเสนอ IS2 vgu7c7w https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTUw?cjc=vgu7c7w
 จ31206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 msfc3bj https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3Mzgy?cjc=msfc3bj
    
    
    

Comments