ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
 ท32102   ภาษาไทยczpv7ze  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2Mjg4?cjc=czpv7ze
 ค32102 คณิตศาสตร์ fi2u2rs https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTc4?cjc=fi2u2rs
 ส32103 สังคมศึกษาqma4msv  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTM3?cjc=qma4msv
 พ32102 พลศึกษา sgbtyrn https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0OTAx?cjc=sgbtyrn
 ศ32102 ศิลปะ 106it37dw  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTM2?cjc=6it37dw
ส32104  ประวัติศาสตร์flm7bis  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjkx?cjc=flm7bis
 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐานxchokwn  https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjYz?cjc=xchokwn
 ว30102 ชีววิทยาพื้นฐาน 4acjs6c https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMDE4?cjc=4acjs6c
 ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ qkmspjr https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MTM5?cjc=qkmspjr
 อ32204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน udwj7sg https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjI1?cjc=udwj7sg
 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด jvsnis2 https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NjkxMzg1?cjc=jvsnis2
 อ32206 การสนทนาภาษาอังกฤษ hi5qjxw https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzA1?cjc=hi5qjxw
 i32202 การสื่อสารและนำเสนอis2 jckdbobhttps://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTUw?cjc=vgu7c7w
 ว30289 การเขียนเว็บไซต์เบื้องต้น ufcudvd https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTgz?cjc=ufcudvd
 ศ30239 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ wzkltpx https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5ODA5?cjc=wzkltpx
 จ31206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร4 msfc3bj https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3Mzgy?cjc=msfc3bj

Comments