ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท32102  ภาษาไทยCZPV7ZE 

 https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2Mjg4?cjc=czpv7ze
 ค32102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน fi2ru2rs https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxNjcwNTc4?cjc=fi2u2rs
 ส32103 สังคมศึกษาqma4msv https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTM3?cjc=qma4msv
 พ32102 พลศึกษา sgbtyrn https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0OTAx?cjc=sgbtyrn
ศ32102  ศิลปะ 106it37dw  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NTM2?cjc=6it37dw
ส32104  ประวัติศาสตร์flm7bis  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjkx?cjc=flm7bis
 อ32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน xchokwn https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjYz?cjc=xchokwn
 ว30101เคมีพื้นฐาน ln5g2zq https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk5MzU0NjQy?cjc=ln5g2zq
 พ30203บาสเกตบอล xc3stkr https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0NzU5?cjc=xc3stkr
 อ32202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด jvsnis2 https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NjkxMzg1?cjc=jvsnis2
 I32202 การสื่อสารและการนำเสนอ IS2 vgu7c7w https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkxOTUw?cjc=vgu7c7w
ว30208กลศาสตร์การกีฬา qelhla5 https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkwOTQ2?cjc=qelhla5
 พ30209การสร้างสมรรถภาพ kn523p4 https://classroom.google.com/c/MjQ4MzEwMTUwNDcx?cjc=kn523p4
  จ31206ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 4 msfc3bj https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3Mzgy?cjc=msfc3bj
 ศ30241 การแสดงนาฏศิลป์ไทยเบื้องต้น yd3mk5j https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5ODE2?cjc=yd3mk5j
    

Comments