ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท33102 ภาษาไทย                        2rreg7b https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzUx?cjc=2rreg7b
ค33102  คณิตศาสตร์พื้นฐานweitc5t  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MTk3?cjc=weitc5t
ส33102  สังคมศึกษา wxak5on https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTUx?cjc=wxak5on
 พ33102 พลศึกษา j6rvofg  https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Nzc1?cjc=j6rvofg
 ศ33102 ศิลปะ12by4po6x  https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDgw?cjc=by4po6x
อ33102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน crafe7o https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjM1?cjc=crafe7o
 ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์ qch3ppy https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MjA2?cjc=qch3ppy
 อ33204 ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน fs5576t https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTcz?cjc=fs5576t
 อ33202 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด coz45mi https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTkw?cjc=coz45mi
 ว30284 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพ x5nqpbn https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTI4?cjc=x5nqpbn
 ส33222 หน้าที่พลเมือง2 g6c3h2a https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNzIz?cjc=g6c3h2a
 ง30205 การเพาะเห็ดถุง luhc46q https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkyMDI0?cjc=luhc46q
 ว30294 การตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์ pv7b4oc https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTkz?cjc=pv7b4oc
 ส33223 ต้านทุจริตศึกษา mrtgc3i https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjE4?cjc=mrtgc3i
 ศ30219 จิตกรรมไทย2 txglh5n https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDQy?cjc=txglh5n
 จ33206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร6 f24a3hz https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjg1NTQ4NzE4?cjc=f24a3hz

Comments