ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 
รหัสวิชา

ชื่อวิชา 
รหัสเข้า
Google Classroom 

Link เข้าสู่ Google Classroom 
ท33102  ภาษาไทย2rreg7bhttps://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3NzUx?cjc=2rreg7b
 ค33102 คณิตศาสตร์พื้นฐานweitc5t  https://classroom.google.com/c/MjE5OTkxMjE2MTk3?cjc=weitc5t
 ส33102 สังคมศึกษา wxak5on https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgyNTU3OTUx?cjc=wxak5on
 พ33102 พลศึกษา j6rvofg https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Nzc1?cjc=j6rvofg
 ศ33102 ศิลปะ12 by4po6x https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3NDgw?cjc=by4po6x
 อ33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน crafe7o https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NjM1?cjc=crafe7o
 พ30215 มวย k2kaulshttps://classroom.google.com/c/MjQ4MzEyNjk0MTMw?cjc=k2kauls
 พ30204 เทเบิลเทนนิส2 hboeegv https://classroom.google.com/c/MjQ4MzAzMDg0Nzk3?cjc=hboeegv
 อ33202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  coz45mi https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzg5NTkw?cjc=coz45mi
 อ33206 การสนทนาภาษาอังกฤษ rremciw https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjc4NzY3MzIx?cjc=rremciw
 ส33222หน้าที่พลเมือง2   g6c3h2a  https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNzIz?cjc=g6c3h2a
 ง30205 การเพาะเห็ดถุง luhc46q https://classroom.google.com/c/MjQ4MjgxMzkyMDI0?cjc=luhc46q
 ว30284 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต x5nqpbn https://classroom.google.com/c/MjE5OTgyMzkxMTI4?cjc=x5nqpbn
 ว30228 เคมีวิทยาศาสตร์การกีฬา2 7aavjlh https://classroom.google.com/c/MTg2Mzk3MzQ3ODcx?cjc=7aavjln
 ส33223 ต้านทุจริตศึกษา2mrtgc3i https://classroom.google.com/c/MjQ4MTYwMTMyNjE4?cjc=mrtgc3i
 จ33206 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารg f24a3hz https://classroom.google.com/c/MjQ4Mjg1NTQ4NzE4?cjc=f24a3hz

Comments