วันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกคนละต้น ลดโลกร้อน

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการทุกกลุ่มสาระ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการให้ความรู้ และเพิ่มทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในการรู้จักรักษ์โลก ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะในการช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน