ค่ายบูรณาการ ม.2และ ม.5

กิจกรรมค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ เพื่อพัฒนายกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5 

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560