กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน

งานอนามัยโรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม  2560