อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

คณะครูโรงเรียนมักกะสันพิทยา โรงเรียนวัดสะเกศ  โรงเรียนวัดสังเวช และโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือในการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาระหว่างโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล

ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา