ค่ายอาสาพยาบาล

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาพยาบาล เมื่่อวันที่ 4-6  สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น