กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ของ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 2560

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ณ ค่ายลูกเสือพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561  โดยที่กิจกรรมประสบความสำเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์