กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

 โรงเรียนมักกะสันพิทยาได้จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ปลูกคนละต้นลดโลกร้อน ขึ้นเมื่อวันที่  5 มิถุนายน 2561  โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน  นักเรียน ในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ฐานความรู้เรื่องการแยกขยะ การย่อยสลายของพลาสติก  การสร้างสิ่งของจากของเหลือใช้  การผลิตน้ำชีวภาพ การปลูกจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม  การปลูกต้นไม้  การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงต้นไม้ในโรงเรียน  ในการนี้ได้รับความร่วมมือจากชุมชน เจ้าหน้าที่อนามัยศูนย์วัดดิสหงสาราม ได้มาร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนด้วย  โดยที่กิจกรรมได้รับความสำเร็จอย่างดี