ค่ายคุณธรรม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2561   โรงเรียนมักกะสันพิทยา  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การแบ่งปัน การสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียน   โดยมีคณะครู และนักเรียนแกนนำ ร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความสนุกสนานแก่นักเรียน   ซึ่งกิจกรรมสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม