integration21st century

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมบูรณาการ 8 กลุ่มสาระเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 22-22 ธันวาคม 2561  ที่บ้านไร่ลุงจวบ จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนักเรียนระดับชั้นม.4-6 เข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมเต็มไปด้วยการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน  มีการใช้กระบวนการกลุ่ม การสร้างภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน