5 ส

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562  โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้จัดกิจกรรม cleaning day ทำความสะอาด ห้องเรียน  โต๊ะเก้าอี้ ในทุกระดับชั้น  เพื่อความสะอาด   สะดวก  และ สร้างนิสัยที่ดีในการใช้สาธารณะสมบัติร่วมกัน