Scout61

โรงเรียนมักกะสันพิทยา จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 22-22 ธันวาคม 2561  ที่ค่ายลูกเสือวังด้ง  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีนักเรียนระดับชั้นม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมเต็มไปด้วยการพัฒนาทักษะการดำรงชีวิต การฝึกระเบียบ วินัย  การ การสร้างภาวะผู้นำ ผู้ตามที่ดี และเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่นักเรียน