o-net61

เมื่อวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้จัดสอบ O-NET  ระดับชั้น ม. 3   โดยมีนายจิณณภัทร  พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นางอัจฉรา มากแก้ว ศึกษานิเทศก์ประสานงาน และนายวันชัย ยงวณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยมีนายอาวุทธ์ มีขันเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา นำคณะผู้บริหารและครูให้การต้อนรับและเยี่ยมชมสนามสอบ