spd_2014080303145_b
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1010720136
รหัส Smis 8 หลัก :
  10012041
รหัส Obec 6 หลัก :
  720136
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  มักกะสันพิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
   Makkasan Pitaya school.
ที่อยู่ :
  บ้าน 846 /17
ตำบล :
  มักกะสัน
อำเภอ :
  เขตราชเทวี
จังหวัด :
  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :
  10400
โทรศัพท์ :
  022528642
โทรสาร :
  022514393
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2519
อีเมล์ :
  mkph@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  1
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  3 กม.