โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

                      วิชาพื้นฐาน

ท21102 ภาษาไทย
ค21102 คณิตศาสตร์
ว 21102 วิทยาศาสตร์
ส21103 สังคมศึกษา
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21103 สุขศึกษา
พ21104 พลศึกษา
ศ21102 ศิลปะ 
ว21103 วิทยาการคำนวณ
ว21104 การออกแบบและเทคโนโลยี
อ21102 ภาษาอังกฤษ

                          วิชาเพิ่มเติม

ค21202 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์
ศ21202 นาฎลีลา
อ21202 อังกฤษอ่าน-เขียน
ส21205 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น
ง20224 บริโภคศึกษา 2