w21101

ท21102 ภาษาไทย
ค21102  คณิตศาสตร์
 ว21102 วิทยาศาสตร์
ส21103 สังคมศึกษา
ส21104 ประวัติศาสตร์
พ21103 สุขศึกษา
พ21104 พลศึกษา
ศ21102 ศิลปะ
ง21101 ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร1
อ21102 ภาษาอังกฤษ
ค22206 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ว20202 โครงงานวิทยาศาสตร์
ส21202 หน้าที่พลเมือง
พ20212 กีฬาสร้างสุขภาพ
อ21204 สนทนาภาษาอังกฤษ
ง21202 พิมพ์ดีดภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2
อ21202 อังกฤษอ่าน-เขียน
อ21204 สนทนาภาษาอังกฤษ