โครงการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

                       วิชาพื้นฐาน 

ท22102 ภาษาไทย
ค22102 คณิตศาสตร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
ส22103 สังคมศึกษา
ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22103 สุขศึกษา
พ22104 พลศึกษา
ศ22102 ศิลปะ 
ง22102 การงานอาชีพ 2  
อ22102 ภาษาอังกฤษ

                     วิชาเพิ่มเติม  

ค22202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว20204 วิทยาศาสตร์กับสุขภาพ
พ20217 กีฬานันทนาการ
อ22202 อังกฤษอ่าน-เขียน
อ22204 การสนทนาภาษาอังกฤษ
I 20202 Independent Study 2
ง20221 การเพาะเห็ดถุง 2