ท22102 ภาษาไทย
ค22102 คณิตศาสตร์
ว22102 วิทยาศาสตร์
ส22103 สังคมศึกษา
ส22104 ประวัติศาสตร์
พ22103 สุขศึกษา
พ22104 พลศึกษา
ศ22102 ศิลปะ
ง22102 การงานอาชีพ 2
อ22102 ภาษาอังกฤษ
ง20206 การขยายพันธ์พืช
ส22204 หน้าที่พลเมือง
พ20214 กีฬาสร้างสุขภาพ
อ22202 อังกฤษอ่าน-เขียน
ง20222 ช่างขนมไทย
อ22204 การสนทนาภาษาอังกฤษ
ค22206  ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์