โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                                 วิชาพื้นฐาน 

ท23102 ภาษาไทย
ค23102 คณิตศาสตร์
ว23102 วิทยาศาสตร์
ส23103 สังคมศึกษา
ส.23104 ประวัติศาสตร์
พ23103 สุขศึกษา
พ23104 พลศึกษา
ศ 23102 ศิลปะ 
ง 23102 การงานอาชีพ 3
อ23102 ภาษาอังกฤษ

                             วิชาเพิ่มเติม 

ค23202 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ว20206 ไฟฟ้าและเครื่องกล
อ23204 สนทนาภาษาอังกฤษ
พ20208 วอลเลย์บอล
ศ23203 กลองยาว