ท23102 ภาษาไทย
ค23102 คณิตศาสตร์
ว23102 วิทยาศาสตร์
ส23103 สังคมศึกษา
ส23104 ประวัติศาสตร์
พ23103 สุขศึกษา
พ23104 พลศึกษา
ศ23102 ศิลปะ
ง23102 การงานอาชีพ 3
อ23102 ภาษาอังกฤษ
ง23101  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3
ค23201 ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์
ว20206 ไฟฟ้าและเครื่องกล
ส23202 หน้าที่พลเมือง
พ20216 กีฬาสร้างสุขภาพ
อ23202 อังกฤษอ่าน-เขียน
ง23201 สมุนไพรไทยพื้นบ้าน