ท31102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์
ว30101 เคมีพื้นฐาน
ว30102 ชีววิทยาพื้นฐาน
ส31103 สังคมศึกษา
พ31101 สุขศึกษา
ศ31102 ศิลปะ
ง31102 การงานอาชีพ 1
อ31102 ภาษาอังกฤษ
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว30202 ฟิสิกส์
ว30242 ชีววิทยา
ว30222  เคมี
ส32204 หน้าที่พลเมือง
อ31202 อังกฤษฟัง-พูด
ง30257 กราฟิกและนำเสนอ
พ30212 กีฬาสร้างสุขภาพ
จ31202 ภาษาจีน
อ31204 อังกฤษอ่าน-เขียน