โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

                                วิชาพื้นฐาน 

ท31102 ภาษาไทย
ค31102 คณิตศาสตร์
ส31103 สังคมศึกษา
พ31101 สุขศึกษา
ศ31102 ศิลปะ 
ว30105 วิทยาการคำนวณ
ว30106 การออกแบบและเทคโนโลยี
อ31102 ภาษาอังกฤษ

                                  วิชาเพิ่มเติม 

ส31204 ภูมิศาสตร์ท่องเที่ยว
ค31202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
อ31204 อังกฤษอ่าน-เขียน
ว30221 เคมี1
ว30241 ชีววิทยา1
ว30201 ฟิสิกส์ 1
อ31206 สนทนาภาษาอังกฤษ
อ31202 อังกฤษฟัง-พูด
ง30267 การตัดต่อภาพด้วยคอมพิวเตอร์
พ30205 วอลเลย์บอล 2
พ30208 แฮนด์บอล
ว30248 ชีววิทยา