ท32102 ภาษาไทย
ค32102 คณิตศาสตร์
ส32103 สังคมศึกษา
ส32104 ประวัติศาสตร์
พ32102 พลศึกษา
ศ32102 ศิลปะ
อ32102 ภาษาอังกฤษ
ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว30204 ฟิสิกส์
ว30224 เคมี
ว30244 ชีววิทยา
ส32204 หน้าที่พลเมือง
พ30214 กีฬาสร้างสุภาพ
อ32204 อังกฤษอ่าน-เขียน
อ32206 สนทนาภาษาอังกฤษ
อ32202 อังกฤษฟัง-พูด
ง30255 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 1
ง30260 ช่างอาหารไทย
จ32202 ภาษาจีน
ว30282 วิทยาศาสตร์กายภาพ