โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

                             วิชาพื้นฐาน 

ท32102 ภาษาไทย
ค32102 คณิตศาสตร์
ส32103 สังคมศึกษา
ส32104 ประวัติศาสตร์
พ32102 พลศึกษา
ศ32102 ศิลปะ 
อ32102 ภาษาอังกฤษ

                            วิชาเพิ่มเติม”

ค32202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว30203 ฟิสิกส์ 
ว30223 เคมี 
ว30243 ชีววิทยา 
ง30255 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 1
อ32204 อังกฤษอ่าน-เขียน
อ32206 สนทนาภาษาอังกฤษ
I 30202 Independent Study 2
ง30255 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ 1
อ32202 อังกฤษฟัง-พูด
ว30282 วิทยาศาสตร์กายภาพ
พ30203 บาสเกตบอล
พ30209 การสร้างสมรรถภาพ
ว30227 เคมีวิทย์กีฬา