โครงการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                                 วิชาพื้นฐาน

ท33102 ภาษาไทย
ค33102 คณิตศาสตร์
ส33103 สังคมศึกษา
พ33102 พลศึกษา
ศ 33102 ศิลปะ 
อ33102 ภาษาอังกฤษ

                                วิชาเพิ่มเติม 

ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว30206 ฟิสิกส์ 6
ว30226 เคมี 6
ว 30246 ชีววิทยา 6
ว30285 สมุนไพรไทยพื้นบ้าน
ส33204 หน้าที่พลเมือง
อ33204 อังกฤษอ่าน-เขียน
ว30284 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศ30208 ออกแบบ
ง30263 สื่อสร้างสรรค์ 2
อ33206 สนทนาภาษาอังกฤษ
ง30205 การเพาะเห็ดถุง
อ33202 อังกฤษฟัง-พูด
จ33204 ฟัง~พูด ภาษาจีน
ง30205 การเพาะเห็ดถุง
จ33202 ภาษาจีน