ท33102 ภาษาไทย
ค33102  คณิตศาสตร์
ส33102 สังคมศึกษา
พ33102 พลศึกษา
ศ33102 ศิลปะ
อ33102 ภาษอังกฤษ
ค33202 เสริมทักษะคณิตศาสตร์
ว30206 ฟิสิกส์
ว30226 เคมี
ว30246 ชีววิทยา
ว30285 สมุนไพรไทยพื้นบ้าน
ว30286 ดาราศาสตร์
ส33204 หน้าที่พลเมือง
พ30216 กีฬาสร้างสุขภาพ
ง20263  สื่อสร้างสรรค์ 2
อ33204 อังกฤษอ่าน-เขียน
ว30284 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ง30265 ช่องทางทำกิน
อ33202 อังกฤษฟัง-พูด
ศ30208 ออกแบบ
อ33206 สนทนาภาษาอังกฤษ
จ33202 ภาษาจีน
ง30206 การเพาะเห็ดถุง
ง30244 การสืบค้น 2
ง30256 การเขียนโปรแกรมภาษาซี