เอกสารเตรียมการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ปีการศึกษา 2559

 มาตรฐานที่ 1  – 1.59

มาตรฐานที่ 2  –  2.59

มาตรฐานที่ 3 – 3.59

มาตรฐานที่ 4 – 4.59

มาตรฐานที่ 5 – 5.59

มาตรฐานที่ 6 –  6.59

มาตรฐานที่ 7 –  7.59

มาตรฐานที่ 8 –  8.59

มาตรฐานที่ 9 – 9.59

มาตรฐานที่ 10 – 10.59

มาตรฐานที่ 11 –  11.59

มาตรฐานที่ 12 – 12.59