โรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้จัดทำประกาศ เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  พร้อมทั้งมีการกำหนดค่าเป้าหมายในการจัดการศึกษา ของปีการศึกษา 2561

Education Standards -ms61