วิสัยทัศน์

เน้นคุณธรรม  นำความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ทันยุคเทคโนโลยี   มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เชิดชูสถาบัน

พันธกิจ

1.  ส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ นิยมไทย วินัยของชาติ)
2.  จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4.  ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้
โดยใช้ แห่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6.  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันหลักของสังคมไทย