เกี่ยวกับโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนมักกะสันพิทยา
            โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ถือกำเนิดจาก โรงเรียนรถไฟอนุกูลศึกษา ตั้งโดยกลุ่มพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2502 ในระยะเริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2503 กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย รับโอนเป็นโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ และได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงมัธยมต้นและมัธยมปลาย ตามลำดับในช่วงเวลานั้นอาคารเรียนของโรงเรียนเป็นเพียงอาคารไม้เก่าๆ ชั้นเดียว และ 2 ชั้นเป็นจำนวน 4 หลัง พร้อมทั้งโรงอาหารอีกหลังหนึ่ง ในสมัยนั้นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่รองรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พลาดจาก การสอบเข้า โรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียง โดยมี นายไสว ปรัชญานนท์ เป็นผู้จัดการและ นายนิล เอี่ยมสำอางค์ เป็น อาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยนั้นส่วนมากมีผลการเรียนดี และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์มาเป็น โรงเรียนรัฐบาล และเปลี่ยน ชื่อเป็น โรงเรียนมักกะสันพิทยาพร้อมกับค่อย ๆ ยุบชั้นเรียนระดับ ประถมศึกษาลงทีละชั้น จนเหลือเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนายประยูร สระน้ำ เป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันผู้อำนวยการสุภาพร เทพสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงตกแต่งด้านอาคารสถานที่ ดูแลด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากร ทุกคนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูแลและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สนองต่อผู้เรียนโดยตรง ประชุมปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก โรงเรียนมีอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศธรรมชาติภายในโรงเรียนรวมทั้งมีการ เจริญก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ อีกมากมายส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วเทา - ชมพู เป็นบุคคลที่มี คุณธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผลแห่งความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารงาน ของผู้บริหารในอดีตและปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู อาจารย์ ตลอดจน ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาของศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนมักกะสันพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 82 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง 18 ห้องเรียน การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการสุภาพร เทพสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและจะได้พัฒนาโรงเรียน ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป

แนะนำโรงเรียนมักกะสันพิทยา
ตราประจำโรงเรียน             งกุฎครอบอุนาโลม มีรัศมีเหนืออักษรย่อ ม.ส. และชื่อโรงเรียนในแถบโบว์ 
                                           ปลายพลิ้วรูปโค้งที่ส่วนล่างสุด 

ปรัชญาประจำโรงเรียน      ความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต 

คำขวัญของโรงเรียน          ตั้งใจเล่าเรียน เพียรทำความดี เอื้อเฟื้อไมตรี มีสุขภาพสมบูรณ์ 

สีประจำโรงเรียน                 เทา - ชมพู 
                                           เทา หมายถึง มันสมองและสติปัญญา 
                                           ชมพู หมายถึง ความสำเร็จ ลึกซึ้ง รุ่งเรือง สดใส 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน          ต้นกันเกรา 

สีประจำคณะ                       คณะสีเหลือง คณะสีฟ้า คณะสีม่วง 

สถานที่ตั้งโรงเรียน             846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 10400 
                                                หมายเลขโทรศัพท์ 0-2252-8642
                                                โทรสาร 0-2252-1066 
                                                e-mail : makkasan2019@gmail.com
                                                website : www.makkasan.ac.th 
                                                สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
                                                โรงเรียนมักกะสันพิทยามีเขตพื้นที่บริการ 6 เขต ได้แก่ เขตราชเทวี เขตวัฒนา 
                                                เขตคลองเตย เขตดินแดง เขตพญาไท และเขตปทุมวัน


วิสัยทัศน์                             เน้นคุณธรรม นำความรู้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ทันยุคเทคโนโลยี 
                                           มีบรรยากาศแหํงการเรียนรู้ เชิดชูสถาบัน 

พันธกิจ                               1. ส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ นิยมไทย วินัยของชาติ) 
                                                2. จัดการเรียนการสอนอยํางหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน 
                                                3. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
                                                4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
                                                5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ทั้งภายใน
                                                    และภายนอกโรงเรียน 
                                                6. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเชิดชูสถาบัน 

กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา 
                                                กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                                                กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                                                กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
                                                                   และมีความสุข 
                                                กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาบุคลากร 
                                                                   และการจัดการเรียนการสอน 
                                                กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาสิ่งแวดล้อม และสํงเสริมบรรยากาศแหํงการเรียนรู้ ทั้ง ภายใน
                                                                   และภายนอกโรงเรียน 
                                                กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และเชิดชูสถาบัน 

เป้าหมายการจัดการศึกษา 
                                               1. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
                                               2. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะตามเกณฑ์มาตรฐาน
                                                   ที่กำหนด 
                                               3. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                                               4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้อย่าง ถูกต้อง
                                                   และเหมาะสม 
                                               5. เพื่อให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
                                               6. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้รับความ ร่วมมือจากชุมชน 

นโยบายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
                                               1. มุ่งจัดการศึกษาสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                   บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นกับสาระการเรียนรู้
                                               2. สร้างสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน 
                                                   สมาคมต่างๆ องค์กรภาครัฐและเอกชนให๎มีสํวนรํวมในการระดมทรัพยากรและวางแผน
                                                   การศึกษา
                                               3. สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเพื่อปูองกันปัญหายาเสพติด อบายมุข และเพศศึกษา
                                                   ในสถานศึกษา
                                               4. พัฒนาส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
                                                   อย่างมีประสิทธิภาพ
                                               5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
                                               6. จัดการเรียนการสอน บรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี มีปัญญา 
                                                   มีความสุขและมีความเป็นไทย
                                               7. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและผลงานของโรงเรียนในรูปแบบที่หลากหลายถึงผู้ปกครอง
                                                   และชุมชน
                                               8. ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพตามศักยภาพของนักเรียน
                                               9. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                   ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

อัตลักษณ์ของนักเรียน       “ลูกมักกะสันสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
                                               คำอธิบาย  นักเรียนโรงเรียนมักกะสันพิทยา เห็นความสำคัญของการออกกาลังกาย
                                                                 เพื่อให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่สดใส และมีความใส่ใจในการ
                                                                 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน          “สิ่งแวดล้อมดี กีฬาเด่น เน้นไอที มีคุณธรรม”
                                               คำอธิบาย  โรงเรียนมักกะสันพิทยามีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนที่ดี 
                                               สนับสนุนผู้เรียนให้มีความโดดเด่นในกีฬาวอลเลย์บอล เน้นการจัดการเรียนการสอนที่
                                               พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนมักกะสันพิทยา (ม.ส.)
กรุงเทพมหานคร

คำร้อง อ.พัชรินทร์ มุขดารา
ทำนอง สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

สถาบัน สมนามงามสง่า
มักกะสันพิทยาน่าเลื่อมใส
ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย
ดำรงไว้กตัญญูตาครูอาจารย์

ความรู้จริยธรรมนำชีวิต
สถิตย์อยู่คู่ใจให้สืบสาน
ไม่ย่อท้อขยันเรียนเพียรการงาน
ให้กล่าวขานมักกะสันเลื่องลือไกล

เราเทาชมพูร่วมกันทำดี
เพื่อศักดิ์ศรีสถาบันอันยิ่งใหญ่
ให้โรงเรียนเราก้าวรุดหน้าไป
ให้ชื่อลือไกลเราเทาชมพู

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)


เพลงมาร์ชโรงเรียนมักกะสันพิทยา


Comments