ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียนมักกะสันพิทยา
            ประวัติโรงเรียน โรงเรียนมักกะสันพิทยา เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแตํชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ถือกำเนิดจาก โรงเรียนรถไฟอนุกูลศึกษา ตั้งโดยกลุ่มพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ในปีพุทธศักราช 2502 ในระยะเริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ต่อมาในปีพุทธศักราช 2503 กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนให้สหพันธ์โรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย รับโอนเป็นโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ และได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงมัธยมต้นและมัธยมปลาย ตามลำดับในช่วงเวลานั้นอาคารเรียนของโรงเรียนเป็นเพียงอาคารไม้เก่าๆ ชั้นเดียว และ 2 ชั้นเป็นจำนวน 4 หลัง พร้อมทั้งโรงอาหารอีกหลังหนึ่ง ในสมัยนั้นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่รองรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่พลาดจาก การสอบเข้า โรงเรียนรัฐบาลมีชื่อเสียง โดยมี นายไสว ปรัชญานนท์ เป็นผู้จัดการและ นายนิล เอี่ยมสำอางค์ เป็น อาจารย์ใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสมัยนั้นส่วนมากมีผลการเรียนดี และสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ เป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช 2519 กระทรวงศึกษาธิการได้รับโอนโรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์มาเป็น โรงเรียนรัฐบาล และเปลี่ยน ชื่อเป็น “โรงเรียนมักกะสันพิทยา” พร้อมกับค่อย ๆ ยุบชั้นเรียนระดับ ประถมศึกษาลงทีละชั้น จนเหลือเพียงระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยมีนายประยูร สระน้ำ เป็นอาจารย์ใหญ่ และต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันผู้อำนวยการอาวุทธ์ มีขันเพชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมักกะสันพิทยา ได้มีการพัฒนา ปรับปรุงตกแต่งด้านอาคารสถานที่ ดูแลด้านสาธารณูปโภค การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สนับสนุนบุคลากร ทุกคนให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดูแลและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ สนองต่อผู้เรียนโดยตรง ประชุมปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนและผู้ปกครองเครือข่าย จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากอดีตจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมาก โรงเรียนมีอาคารเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย บรรยากาศธรรมชาติภายในโรงเรียนรวมทั้งมีการ เจริญก้าวหน้าในด้านอื่น ๆ อีกมากมายส่งผลให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากรั้วเทา - ชมพู เป็นบุคคลที่มี คุณธรรม เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผลแห่งความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความมุ่งมั่น และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในการบริหารงาน ของผู้บริหารในอดีตและปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพของครู อาจารย์ ตลอดจน ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอมาของศิษย์เก่า และชุมชนใกล้เคียง โรงเรียนมักกะสันพิทยาเป็นโรงเรียนมัธยม ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 82 ตารางวา มีอาคารเรียนทั้งหมด 4 หลัง 18 ห้องเรียน มีครูทั้งหมด 30 คน ข้าราชการครู 26 (ชาย 10 คน หญิง 16 คน) ครูอัตราจ้าง 4 คน (ชาย 1 คน หญิง 3 คน) ครูชาว ตํางประเทศ 2 คน คน (หญิง 2 คน) ลูกจ้างประจำ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน ยาม 1 คน การบริหารงานของทํานผู้อำนวยการ อาวุทธ์ มีขันเพชร ซึ่งเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและจะได้พัฒนาโรงเรียน ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งต่อไป
 

วิดีโอ YouTube


วิสัยทัศน์

เน้นคุณธรรม  นำความรู้  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ทันยุคเทคโนโลยี   มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
เชิดชูสถาบัน


พันธกิจ

1.  ส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ (ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ นิยมไทย วินัยของชาติ)
2.  จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายตามศักยภาพของผู้เรียน
3. ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4.  ส่งเสริม พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
5. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ นักเรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้
โดยใช้ แห่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
6.  สร้างความตระหนักและเห็นคุณค่าของสถาบันหลักของสังคมไทย

Comments