มักกะสันนิทรรศ63


เยี่ยมชมนิทรรศการออนไลน์แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

แนะนำโรงเรียนมักกะสันพิทยา


                โรงเรียนมักกะสันพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 846/17 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                ปัจจุบันมีผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอาวุทธ์ มีขันเพชร โรงเรียนมักกะสันพิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 31 คน นักเรียน จำนวน 230 คน มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 15 ห้อง
                การบริหารจัดการภายในโรงเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากสื่อไอซีทีด้วยตนเอง
                โรงเรียนจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาครูทั้งระบบให้เป็นชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและที่สำคัญคือการจัดการเรียนการสอนตามหลักการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการสอนเสริมให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น และคะแนนสอบพัฒนาสูงขึ้น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งชนะการแข่งขันและได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งแหล่งเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมกรรมชุมนุม เพื่อฝึกฝนด้านอาชีพให้แก่นักเรียน
                โรงเรียนยังส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยให้นักเรียนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีการกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอบรมคุณธรรมสุดสัปดาห์ ทำให้ได้รับรางวัลโรงเรียนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว
                จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนมักกะสันพิทยาจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามมาตรฐานด้านต่าง ๆ ของสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทำให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
หน้าเว็บย่อย (8): มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
Comments