มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์  ประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังนี้
                1. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
                2. ภาษาและวัฒนธรรม
                3. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
                4. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก


มักกะสันนิทรรศ63

Comments