มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

          กลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนด้วย โปรแกรม GSP จัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์  ค่ายคณิตศาสตร์ สื่อ และเกมที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


มักกะสันนิทรรศ63
Comments