มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมักกะสันพิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิต หรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์วิจารณ์ มีทักษะที่ สำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลหลากหลายและประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความพร้อมในด้านการจัดการเรียนการสอน มีครูครบสาขาวิชาที่เปิดสอน  นอกจากนี้เรื่องอุปกรณ์การเรียนด้านวิทยาศาสตร์ก็มีครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สารเคมี อุปกรณ์การทดลอง กล้องจุลทรรศน์ กล้องดูดาว คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ เจอทีวี โปรเจคเตอร์ และสื่ออื่น ๆ และที่สำคัญครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ล้วนแล้วแต่มีความสามารถทั้งในด้านวิชาเฉพาะและประสบการณ์ด้านอื่น ๆ ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อจำเจ
 สาระการเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ 
                    สาระที่ ๑ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
                    สาระที่ ๒ วิทยาศาสตร์กายภาพ 
                    สาระที่ ๓ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 
                    สาระที่ ๔ ชีววิทยา 
                    สาระที่ ๕ เคมี 
                    สาระที่ ๖ ฟิสิกส์ 
                    สาระที่ ๗ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 
                    สาระที่ ๘ เทคโนโลยี


มักกะสันนิทรรศ63

Comments