มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Social studies Religion and Culture Department) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริง เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง การลงมือปฏิบัติจริงเป็นสำคัญ เน้นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ มีการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกสนาน พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ความเข้าใจนั้นไปปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม สมดุล และยั่งยืน นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะหลาย ๆ ด้าน ทั้งทักษะทางสังคม ทักษะทางการคิด ทักษะการตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา

 


มักกะสันนิทรรศ63

Comments