มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการสื่อสาร การฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน การคิดวิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับวัฒนธรรม ภูมิใจในภาษาไทย สืบสานภูมิปัญญาทางภาษา เป็นผู้มีคุณธรรมและก้าวทันเทคโนโลยี
                การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้นำเอานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เป็นสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมักกะสันนิทรรศ63

Comments