มักกะสันนิทรรศ ปีการศึกษา 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

หัวข้อ

เนื้อหา

วิสัยทัศน์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

    เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการทำงาน และการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ  มีพื้นฐานที่จำเป็นของงานอาชีพ เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการทำงาน และคำนึงถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า       

หลักการของหลักสูตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง

     2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

     3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัยและรักการออกกำลังกาย

     4. มีความรักชาติ มีจิตสำนึก ในความเป็นพลเมืองไทย และพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ ความเข้าใจ   มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต   การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาใช้ประโยชน์ในการทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขันในสังคมไทยและสาก เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 

เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพ

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในการทำงาน   เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและ การศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ   โดยมีสาระสำคัญ  ดังนี้ 

· การดำรงชีวิตและครอบครัว   เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือตนเอง   ครอบครัว   และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง   ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม   เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจและภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถความถนัด  และความสนใจของตนเอง

· การอาชีพ    เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ   เห็นความสำคัญของคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม   เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต   และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ปีการศึกษา 2563

  

     1. เน้นทักษะกระบวนการทำงาน การปฏิบัติงาน และกระบวนการแก้ปัญหา

     2. จัดวิชาเลือกเสรีที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

     3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทักษะ เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ กิจกรรมอบรมวิชาชีพ กิจกรรมโครงงานอาชีพ  กิจกรรมเพาะเห็ดถุง


ทักษะกระบวนการทำงาน


การอบรมฝึกอาชีพให้นักเรียน และชุมชน


โครงงานอาชีพ


การจัดสวนถาดสวนครัว


การเพาะเห็ดถุง


การขยายพันธุ์พืช


มักกะสันนิทรรศ63

Comments