การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูล
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ข้อ ข้อมูล  ดูข้อมูล
คลิก
 ตำแหน่งบนเว็บไซต์
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1ข้อมูลพื้นฐาน (O1 - O9)  
 O1โครงสร้างสถานศึกษา <โครงสร้างฯ>
<ฝ่ายบริหาร>
-เมนูโครงสร้างการบริหาร
-เมนูบุคลากร
 O2 ข้อมูลผู้บริหาร<ฝ่ายบริหาร>
-เมนูบุคลากร
 O3 อำนาจหน้าที่<อำนาจหน้าที่>
<คำสั่งปฏิบัติหน้าที่>
-เมนูโครงสร้างการบริหาร 
 O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา<แผนฯ>-เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ
 O5 ข้อมูลการติดต่อ<ติดต่อเรา>-เมนูติดต่อเรา
 O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง<กฎหมายที่เกี่ยวข้อง> -เมนูลิงค์อื่นๆ
ด้านซ้ายมือ
 O7 ข่าวประชาสัมพันธ์<ข่าวประชาสัมพันธ์>-เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
 O8 Q&A<หน้าแรก>
<แบบรับความคิดเห็น>
-ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ 
 O9 Social Network<หน้าแรก>
<Facebook>
แถบ facebook ใน
หน้าแรกของเว็บไซต์
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2การบริหารงาน (O10 - O17)   
 O10แผนดำเนินงานประจำปี <แผนดำเนินงาน>
-เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ 
 O11 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน<รายงาน>-เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ
 O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี<รายงาน>
-เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ
 O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน<คู่มือปฏิบัติงาน>-เมนู หนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ
คำสั่งที่ 059
 O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ<คู่มือนักเรียน>-เมนูคู่มือฯ ด้านซ้ายมือ  
 O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ<ข้อมูลสถิติ>
-เมนู หน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารงบประมาณ
 O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ<หน่วยงานภายใน>
<วิชาการ>
<การเงิน>
<บุคคล>
<ทั่วไป>
-เมนู หน่วยงานภายใน
เลือกดูสถิติแต่ละกลุ่มงาน
 O17 E-Service<แบบรับความเห็น>
<บันทึกเวลาเรียน>
<ห้องเรียนออนไลน์>
-ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (O18 - O24)   
 O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี<แผนดำเนินงาน>
-เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ 
 O19 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน<รายงาน>-เมนูรายงานกำดำเนินงานประจำปี ด้านซ้ายมือ 
 O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี<รายงาน>-เมนูรายงานผลฯ ในหน่วยงานภายใน>เมนูรายงานฯ 
 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ<หน้าแรก>
<ประกาศ>
<เอกสาร>
 -หน้าแรก แถบเอกสารเผยแพร่ 
-เมนูหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ
 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ<หน้าแรก>
<ประกาศ>
-หน้าแรก แถบเอกสารเผยแพร่ 
-เมนูหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ
 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน<รายงาน>
<สรุปผลฯ>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารการเงินฯ
 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี<รายงาน>
<เอกสาร>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารการเงินฯ 
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(O25 - O28) 

 
 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<บุคคล>
<นโยบายฯ>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล 
 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล<บุคคล>
<การดำเนินการ>
- เมนูหน่วยงานภายใน 
 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<บุคคล>
<หลักเกณฑ์>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล
 O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี<บุคคล>
<รายงานฯ>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5การส่งเสริมความโปร่งใส (O29 - O33)  
 O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<บุคคล>
<แนวปฏิบัติฯ>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล
 O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<หน้าแรก>
<แบบรับร้องเรียน>
-ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ 
 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี<บุคคล>
<สถิติเรื่องร้องเรียนฯ>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล
 O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น<หน้าแรก>
<แบบรับความคิดเห็น>
-ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ  
 O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม<แบบรับความคิดเห็น>
<ประชุมผู้บริหาร>
<ประชุมกรรมการสถานศึกษา>
-ลิงค์อื่นฯ ด้านซ้ายมือ
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
(O34 - O41)
  
 O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร<เจตจำนง>-เมนูการบริหาร
ด้านซ้ายมือ 
 O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร<การมีส่วนร่วม> -เมนูการบริหาร
ด้านซ้ายมือ 
 O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี<รายงาน>
-เมนูการประเมินความเสี่ยง ด้านซ้ายมือ 
 O37 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต<การดำเนินการ>
-เมนูการประเมินความเสี่ยง ด้านซ้ายมือ  
 O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร<บุคคล>
<วัฒนธรรมองค์กร>
- เมนูหน่วยงานภายใน
กลุ่มบริหารบุคคล 
 O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี<แผนฯ>
<เอกสาร>
-เมนูแผนฯ ด้านซ้ายมือ 
 O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน<รายงาน>
<เอกสาร>
-เมนูลิงค์อื่นๆด้านซ้ายมือ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี<รายงาน>
<เอกสาร>
-เมนูลิงค์อื่นๆด้านซ้ายมือ
โครงการโรงเรียนสุจริต 
 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
(O42 - O43) 
  
 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา<มาตรการ>
-เมนู การประกันคุณภาพการศึกษา  
 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา<รายงาน> 

Comments