ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนมักกะสันพิทยา
 ระยะเวลา ปีที่ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง ชื่อผู้บริหาร
พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2521
ครูใหญ่
นายประยูร สระน้ำ
พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2523
ผู้อำนวยการ
นายประยูร สระน้ำ
พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2532
ผู้อำนวยการ
นายกนก จันทร์ขจร
พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534
ผู้อำนวยการ
นายสมพงษ์ ปุยพลทัน
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537
ผู้อำนวยการ
นายจารึก อะยะวงศ์
พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540
ผู้อำนวยการ
นางสาวอรุณี นาคทัต
พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
ผู้อำนวยการ
นายยอร์ช เสมอมิตร
พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2544
ผู้อำนวยการ
นายสรายุทธ ฟูทรัพย์นิรันดร์
พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
ผู้อำนวยการ
นางอัสนี ณ ระนอง
พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
ผู้อำนวยการ
นางวรรณี บุญประเสริฐ
พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554
ผู้อำนวยการ
นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน
พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557
ผู้อำนวยการ
นายจรัสฤทธิ์ กลิ่นสุวรรณ
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558
ผู้อำนวยการ
นายกรวิทย์ เลิศศิริโชติ
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561
ผู้อำนวยการ
นางคนึงนาถ จันทวงษ์
 พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2564
ผู้อำนวยการ
นายอาวุทธ์  มีขันเพชร
 พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
 ผู้อำนวยการ
 นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์

Comments